Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Sanselige 1700-tallet

Hvordan var det å leve i Stavanger for 250 år siden?

Siden det er umulig å reise i tid rent fysisk, kan det virke vanskelig å sette seg inn i hvordan verden så ut før. Men ved å kombinere kunnskap med forestillingsevne kan vi bli bedre kjent med og forstå historien. Gjennom utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» kan elevene bli med på oppdagelsesferd i hvordan omgivelsene til folk i Norge på 1700-tallet så ut, smakte, luktet, hørtes og føltes.

HISTORISKE TOLL- OG SKIPSANLØPSLISTER
Utgangspunktet for utstillingen er prosjektet Historiske toll- og anløpslister, som har gjort tilgjengelig vare- og skipsanløpslister for alle norske tollsteder gjennom 1700 tallet. I praksis forteller disse listene oss hva som kunne kjøpes i butikkene i de ulike havnene, men også hva folk i Norge på denne tiden drev med. Bli med og opplev 1700-tallet!

Les mer om «Det sanselige 1700-tallet» i utstillingskatalogen.

BESTILL BESØK
Tlf.: 407 28 419
E-post: formidling.maritime@museumstavanger.no 


Det-sanselige-1700-tallet_170120_091450.

 

RESSURSER FOR LÆRERE
I forbindelse med utstillingen er det også blitt produsert undervisningsopplegg for både ungdomsskoletrinnet og den videregående skole som begge kan utføres i sammenheng med et besøk på museet, men også uavhengig av utstillingen. 

8. – 10. TRINN
Utarbeidet av Ragnhild Hutchison, for prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister. 

Her følger to undervisningsopplegg: 

 • Handelssystemene på 1700-tallet. 
 • Det sanselige 1700-tallet. 

Begge oppleggene er utformet for ungdomstrinnet, og kan gjøres som forberedelse til besøk på utstillingen «Det sanselige 1700-tallet», men kan også gjennomføres uavhengig.

KOMPETANSEMÅL  
Undervisningsoppleggene oppfyller følgende kompetansemål: Etter 10. trinn 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis.
 • presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå dansketida til i dag, og drøfte forholdet deira til storsamfunnet.
 • presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet, og forklare korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag.
 • forklare teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgde av den industrielle revolusjonen.
 • gjere greie for imperialisme og gje døme på avkolonialisering.
 • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar.

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet finner du her


VIDEREGÅENDE SKOLE
Utarbeidet av Ragnhild Hutchison, for prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister. 

Her følger to undervisningsopplegg: 

 Handelssystemene på 1700-tallet. 

 • Handelssystemene på 1700-tallet.
 • Det sanselige 1700-tallet. 

Begge oppleggene er utformet for videregående, og kan gjøres som forberedelse til besøk på utstillingen «Det sanselige 1700-tallet», men kan også gjennomføres uavhengig. 

KOMPETANSEMÅL
Etter vg 2 Studieforberedende utdanningsprogram: Historieforståelse og metoder:

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger.
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger.
 • identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger.

Samfunn og mennesker i tid:

 • forklare drivkrefter bak den europeiske oversjøiske ekspansjonen og diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver.
 • gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca. 1500 til ca. 1800 og analysere virkningene for sosiale forhold i denne perioden.

Undervisningopplegg for videregående skole finnes her.